สอบงานราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานประจำสำนักงาน

1 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม
2 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ถาม-ตอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 การใช้MicrosoftOffice2007
10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
12 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
MP3-P067–เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานกพ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานธนาคาร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานธนาคารธกส
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมศุลกากร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสรรพกร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมชลประทาน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมประมง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทางหลวง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมป่าไม้
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการศาสนา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมศิลปากร
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมการแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานรัฐสภา
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *