ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐  
รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐  
1. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับปริญญาโท     


2. ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบฉะเชิงเทรา ระดับปริญญาโท  


3. ศูนย์สอบราชบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบราชบุรี ระดับปริญญาโท  


4. ศูนย์สอบชลบุรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับปริญญาตรี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบชลบุรี ระดับปริญญาโท   


5. ศูนย์สอบเชียงใหม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบเชียงใหม่ ระดับปริญญาโท  


6 ศูนย์สอบพิษณุโลก คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับปริญญาตรี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบพิษณุโลก ระดับปริญญาโท  


7 ศูนย์สอบอุดรธานีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุดรธานี ระดับปริญญาโท  


8. ศูนย์สอบอุบลราชธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท  


9 ศูนย์สอบขอนแก่น คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่น ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบขอนแก่น ระดับปริญญาโท  


10. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาโท   


11. ศูนย์สอบสงขลา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับปริญญาตรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบสงขลา ระดับปริญญาโท 


 ผู้สมัครสามารถ ตรวจสอบสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://ocsc2.job.thai.com/สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้