ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร 11 - 17 ส.ค.60
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร 11 - 17 ส.ค.60
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานนสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนดโดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ 


คุณสมบัติทั่วไป 
มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง 
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลา รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี 


คุณสมบัติเฉพาะ 
คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี(ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันรับสมัคร) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร บัญชี สินเชื่อ หรือติดตามหนี้ ในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารเฉพาะกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)


กำหนดการรับสมัคร 
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครสอบผ่านทาง Website ของธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (www.ghbank.co.th) วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (เวลา 00.01 น.) ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 (เวลา 24.00)


อนึ่ง สำหรับผู้ที่สมัครก่อนที่จะเปิดรับสมัครในครั้งนี้จะไม่นำมาพิจารณาคัดเลือก จึงต้องกรอกใบสมัคร ใหม่ตามวันที่ธนาคารประกาศ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0-2202-1246 หรือ 0-202-2290 


การคัดเลือก 
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th วันที่ 10 กันยายน 2560 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 


ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 


ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ghbank.co.th/th/news_detail.php?cms_id=1692&MenuT=28&parent=news.php


สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้