ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555 จำนวน 260 อัตรา
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555 จำนวน 260 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) 
เปิดสอบเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปีบัญชี 2555 จำนวน 260 อัตรา 
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2556


ด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหน่งผู้
ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 4 ประจําสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสํานักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประมาณการความต้องการของธนาคาร ประมาณ 260 อัตรา 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งธุรการ คือ ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ หรือแนวทางที่ 
กําหน
ดไว้ของธนาคาร เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน 
งบประมาณประจําปี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานอํานวยการ 
บริหารทรัพย์สินและธุรการ หรืองานต่าง ๆ 
ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายดําเนินงานของธนาคาร 
และเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของธนาคาร ภายใต้แผนกลยุทธ์ของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของธนาคาร 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18- 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 
3.2 ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน ห้างหุ้นส่วน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ โดยธนาคารสามารถ
ตรวจ
สอบได้ ในตําแหน่งงานด้านธุรการ 
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งงานด้านธุรการต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1 ปี ซึ่งมีลักษณะงานด้านธุรการ หมายถึง งานด้านสารบรรณ จัดทําเอกสาร 
หนังสือโต้ตอบ รายงานการประชุม งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 
การบริหารงานเอกสาร และควบคุมข้อมูลการลาพนักงาน 
ประสานงานเพื่อจัดทํากลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจําปี 
แผนงานต่าง ๆ และ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
ทุกสาขาวิชา หรือ ต้องมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทเอกชน
ห้างหุ้นส่วน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ 
โดยธนาคารสามารถตรวจสอบได้ ในตําแหน่งงานด้านอื่น ๆ 
โดยต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ในสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา 
ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 
3.3 มีความสามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 30 คํา/นาที 
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word และ MS-Excel เป็นอย่างดี 
3.5 มีใจรักในการให้บริการอย่างแท้จริง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งด่วน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคาร
กําหน
ด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ 
โดยผู้ผ่านเกณฑ์ต้องนําเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและ
สําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ชุด ดังนี้ 
1) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ 
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ 
ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 
1.1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ 
1.2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามเงื่อนไขของธนาคาร 
1.3)
วันที่สําเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา 
อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ 
ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
2) หนังสือรับรองการทํางานที่ระบุถึงตําแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) บัตรประจําตัวประชาชน 
4) ทะเบียนบ้าน 
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
หากไม่นําเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติ
ของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่
ดําเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคําวินัยฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 

4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทย 
4.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3 
4.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่
สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น 
ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบําบัด
รักษาของราชการ หรือสถานบําบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) 
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด 
โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ
ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 
4.8
ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่ 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการ 
รอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี 
4.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 

5. อัตราเงินเดือนปฏิบัติการ
ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับ
ปฏิบัติ
การเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ธนาคารจะไม่นําค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม และผู้ผ่านเกณฑ์การ
สอบคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับปริญญาตรีเท่านั้น 

6. การสมัคร
6.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร 
ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://202.183.233.195 ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ตลอด 
24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2280-0180 ต่อ 2457-8, 2439, 
2451 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร 
ติดต่อที่ โทร. 0-2244-5234-5 ในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 
-16.30 น.

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  _Aptitude Test
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

สรุประเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- สรุปพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คณิศาสตร์
  ราคา 679 บาท
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ นโยบาย สินเชื่อ ธกส.
1.ข้อใดไม่ใช่ทิศทางนโยบายสำคัญของ ธ.ก.ส.
ก.    นโยบายพัฒนาระบบกลุ่มลูกค้าและเครือข่ายโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ข.    นโยบายสนับสนุนสินเชื่อเชิงรุก
ค.    สร้างโครงข่ายข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ง.    นโยบายเร่งพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
ตอบ ข้อ ค.สร้างโครงข่ายข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
2.ข้อใดคือ ค่านิยมขององค์กร ธ.ก.ส.
ก.    การมีส่วนร่วม (Participation: P) ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข.    ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Accountability: A)
ค.    ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น (Respect: R)
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
3. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ธ.ก.ส. น้อมนำปรัชญาใดมาบริหารงาน
ก.เศรษฐกิจพอเพียง            ข. การบริหารจัดการที่ดี
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร      ง. การสร้างธนาคารเพื่อการเรียนรู้
ตอบ ก. เศรษฐกิจพอเพียง
4. ข้อใดคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากที่สุดของ ธ.ก.ส.
ก.    สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนิน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข.    การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
ค.    การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจเครือข่ายชุมชน
ง.    จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
ตอบ ข้อ ข. การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
5. ข้อใดคืองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้อยที่สุด ของ ธ.ก.ส.
ก.    สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนแก่ภาคชนบทในการดำเนิน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข.    การจัดการบริหารคุณภาพหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
ค.    การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยกลยุทธ์ธุรกิจเครือข่ายชุมชน
ง.    จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
ตอบ ข้อง. จัดตั้งและดำเนินธุรกิจบริษัทในเครือ ธ.ก.ส
6.ข้อใดไม่ใช่โครงการลงทุนที่สำคัญของ ธ.ก.ส.
ก.    โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจหลัก
ข.    โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจเสริม
ค.    โครงการปรับปรุงระบบบัญชีการเงิน
ง.    โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ตอบ ข้อ ข. โครงการพัฒนา ระบบธุรกิจเสริม
7. ธ.ก.ส.ตระหนักดีว่าการบริหารสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบ ธุรกิจธนาคาร
    ก. บริหารลูกค้า                ข. บริหารผลิตภัณฑ์
    ค. บริหารความเสี่ยง            ง. บริหารองค์กร
ตอบ ข้อ ค. บริหารความเสี่ยง
8.    ข้อใดหมายถึง “ครอบครัว” ตาม พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. ๒๕๐๙
ก.  บุตรของเกษตกร            ข. บิดาของเกษตรกร
ค. มารดาของเกษตรกร            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ
9.เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ใด มาตรา ๗ (๔) ธนาคารจึงประกาศให้ทราบ ว่าธนาคารมีข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องมี
    ก. พ.ศ. 2540                ข. พ.ศ. 2541
    ค. พ.ศ. 2542                ง. พ.ศ. 2543
ตอบ ข้อ ก. พ.ศ. 2540
10.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  ฉบับที่ 5 คือข้อใด
ก.    ว่าด้วยหุ้น
ข.    ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ค.    ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงินระยะสั้นและระยะปานกลางสำหรับการเกษตร
ง.    ว่าด้วยเงินสงเคราะห์ในกรณีผู้จัดการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างตาย
ตอบ ข้อ ข. ว่าด้วยการรับฝากเงิน
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4  ธกส. 2556

1. สำนักงานคืออะไร
 ก. องค์การ 
ข. รัฐวิสาหกิจ
 ค. บริษัท 
ง. สถานที่ทำการบริหารงาน

 คำตอบ ง. สถานที่ทำการบริหารงาน

2. พนักงานปฏิบัติงานคืออะไร 
 ก. กรรมกร 
ข. ภารโรง
 ค. เสมียนพนักงาน 
ง. หัวหน้าแผนกงาน

 คำตอบ ค. เสมียนพนักงาน

3. สำนักงานมีบทบาทต่อผู้บริหารในด้านใดบ้าง
 ก. การบังคับบัญชา 
ข. การประสานงาน
 ค. การควบคุมงาน 
ง. ถูกหมดทุกข้อ

 คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

4. การจัดการคือ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นคำพูดของ
 ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์ 
ข. ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเซอร์
 ค. ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ชูโต 
ง. ศาสตราจารย์ บุญสม มาติน

 คำตอบ ก. ศาสตราจารย์ ฮาโรล คูนส์

5. การจัดการเป็นอะไร
 ก. ศิลปะ 
ข. วิทยาศาสตร์
 ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์ 
ง. ผิดหมดทุกข้อ

 คำตอบ ค. ศิลปะและวิทยาศาสตร์

6. นโยบายคืออะไร
 ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ข. วัตถุประสงค์ขององค์การ
 ค. โครงการต่างๆ ขององค์การ 
ง. การกำหนดรายละเอียดของงาน

 คำตอบ  ก. แนวทางถือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

7. Directing Manager หมายถึง
 ก. ผู้ถือหุ้น 
ข. กรรมการดำเนินงาน
 ค. ผู้อำนวยการ 
ง. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 คำตอบ  ข. กรรมการดำเนินงาน

8. Office Staff หมายถึง
 ก. กรรมกร 
ข. กรรมการ
 ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ง. ที่ปรึกษา

 คำตอบ ค. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

9. การจัดวางแผนภูมิโครงสร้างของการจัดระเบียบงานที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปมีกี่แบบ
 ก. 2 แบบ 
ข. 3 แบบ
 ค. 4 แบบ 
ง. 5 แบบ

 คำตอบ ค. 4 แบบ

10. Conventional Chart เป็นลักษณะการเขียนผังงานที่มีลักษณะ
 ก. จากบนลงมาล่าง 
ข. จากซ้ายไปขวา
 ค. เป็นวงกลม 
ง. ผิดหมดทุกข้อ

 คำตอบ ก. จากบนลงมาล่าง

11. Line Organization Structure เป็นโครงสร้างการจัดตั้งแบบ
 ก. สายงานหลัก 
ข. หน้าที่งานเฉพาะ
 ค. สายงานหลักและสายงานที่ปรึกษา 
ง. คณะกรรมการ

 คำตอบ ก. สายงานหลัก

12. งานสำนักงานคืออะไร
 ก. งานทะเบียน 
ข. งานคำนวณ
 ค. งานเก็บค้นเอกสาร 
ง. ถูกหมดทุกข้อ

 คำตอบ ก. งานทะเบียน

13. ท่านเป็นนักเรียนพาณิชยการสามารถพิมพ์ดีดได้นาทีละ 30 คำ นับว่าท่านมี
 ก. ความรู้ 
ข. ความสามารถทั่วไป
 ค. ความสามารถพิเศษ 
ง. ผิดหมดทุกข้อ

 คำตอบ ก. ความรู้

14. ไฟฟ้าในบ้านของท่านดับเพราะฟิวส์ขาดท่านต่อฟิวส์ไฟฟ้าได้ไฟสว่าง นับว่าท่านมี
 ก. ความรู้ 
ข. ความสามารถทั่วไป
 ค. ความสามารถพิเศษ 
ง. ความสามารถทางสมอง

 คำตอบ  ข. ความสามารถทั่วไป

15. ท่านสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจับใจผู้ฟังเหมือนกับดารานักร้อง สุเทพ วงศ์กำแหง ดาวใจ ไพจิตร นับว่าท่านมี
 ก. ความสามารถทั่วไป 
ข. ความสามารถแห่งสมอง
 ค. ความสามารถพิเศษ 
ง. ความสนใจและนิสัย

 คำตอบ ค. ความสามารถพิเศษ

16. บุคคลจำแนกออกได้กี่พวก อะไรบ้าง
 ก. พวกชอบติต่อ พวกเห็นแก่ตัว พวกก้าวร้าว และพวกเป็นโรคจิต
 ข. พวกชอบสังคม พวกไม่ชอบสังคม พวกแอนตี้สังคม
 ค. พวกชอบผู้นำ พวกชอบเป็นผู้ตาม พวกแบบขอไปที และพวกโอบอ้อมอารี
 ง. ถูกหมดทุกข้อ

 คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. วิธีศึกษาบุคคลศึกษาจากอะไร
 ก. ฐานะเศรษฐกิจ 
ข. ความรู้
 ค. ความสามารถทั่วไปและพิเศษ 
ง. ผิดทุกข้อ

 คำตอบ ง. ผิดทุกข้อ

18. บุคลิกลักษณะของบุคคลที่ไม่ดี คือ
 ก. การขาดความสังเกต 
ข. ขาดความริเริ่ม
 ค. การนอนหลับทับสิทธิ์ 
ง. ถูกหมดทุกข้อ

 คำตอบ ง. ถูกหมดทุกข้อ

19. ท่านอยากเป็นมิตรกับผู้อื่น เป็นอะไร
 ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น
 ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ 
ง. ผิดหมดทุกข้อ

 คำตอบ ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

20. การที่ท่านชอบแก้ปัญหาต่างๆ ดีกว่ายกเลิกนั้นเป็นอะไร
 ก. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ข. นิสัยและทัศนคติ
 ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ 
ง. ถูกหมดทุกข้อ

 คำตอบ ค. อำนาจและความเป็นผู้นำ

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
itgz00166 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
73
? View Your Statistics Report95 each month Such dump has to be pint point relevant and mistake proof Remember the most important thing is to give quality content to your readers If you believe uneasy through some sort of attack, you possibly can require almost any assistance to prevent DDoS on the chance and additionally expense for positively expanding situation for organizations addicted to internet solutions This certification exam actual answers not only help you pass your Microsoft MB2-631 (Customization and Configuration in MS Dynamics CRM 4) exam but enable you to demonstrate the purpose of the examText message broadcast provides 160 characters, similar to allowed in twitter, however, it does not need text and also is initiated via shortcode text message and in contrast Twitter the subscribing is less convenientDo you think it would be helpful to your business to increase that number twofold? For starters, you could potentially double your leads and profitsThe CoolPix S570 is one particular of the junior models of Nikon's impressive array of ultra-compacts, for the other stop of the spectrum through the technologically sophisticated S640 and S630 Sometimes greater is much better
Related articles:

  
   [url=http://www.linkthai.net/read.php?tid=93535
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
[url=http://www.models.com.tw]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้