ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 คือปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2540    ค. พ.ศ. 2535

ข. พ.ศ. 2532    ง. พ.ศ. 2537

ตอบ ข. พ.ศ. 2532

2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532   ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532

ข. 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2532   ง. 16  มกราคม พ.ศ. 2532

ตอบ ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532

3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ก. มาตรา 20    ค. มาตรา 29

ข. มาตรา 26    ง. มาตรา 30

ตอบ ง. มาตรา 30

4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 มีกี่มาตรา

ก. 10 มาตรา    ค. 3 มาตรา

ข. 5 มาตรา    ง. 12 มาตรา

ตอบ ค. 3 มาตรา

5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 คือใคร

ก. อานันท์ ปันยารชุน    ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร  ง. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ตอบ ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 

6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 19 กันยายน 2504    ค. 21 กันยายน 2504

ข. 20 กันยายน 2504    ง. 22 กันยายน 2504

ตอบ ง. 22 กันยายน 2504 

 

 

7. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน

ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน

ตอบ ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504 มีกี่มาตรา

ก. 4 หมวด 35 มาตรา   ค. 5 หมวด 35 มาตรา

ข. 5 หมวด 30 มาตรา   ง. 5 หมวด 40 มาตรา

ตอบ ข. 5 หมวด 30 มาตรา

9. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 

ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่

ข. เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

ง. ถูกทั้ง  และ 

ตอบ ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2504  คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 คือ โดย ที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กำหนดให้สัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติใน พื้นที่ที่อนุญาตดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปตราบเท่าอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ แต่เนื่องจากได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ สมควรแก้ไขมาตรา ๓๐ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย สาธารณะ และเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

 

 

 

 

10. เมื่อ รัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ รื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศเป็นกฎหมายใด

ก. พระราชกฤษฎีกา    ค. กฏกระทรวง

ข. พระราชกำหนด    ง. ประกาศกระทรวง

ตอบ ก. พระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๖ เมื่อ รัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่า สนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ รื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่แสดงแนวเขต แห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่าอุทยานแห่งชาติ

11. การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยกฎหมายใด

ก. พระราชกฤษฎีกา    ค. กฏกระทรวง

ข. พระราชกำหนด    ง. ประกาศกระทรวง

ตอบ ก. พระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๗ การ ขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย

12. .ใครเป็นประธานใน คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ก. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ตอบ ข. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประกอบ ด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม* เป็นประธาน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช*ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

13. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีวาระอยู่ในตำแหน่งกี่ปี

ก. 1 ปี     ค. 3 ปี

ข. 2 ปี     ง. 4 ปี

ตอบ ข. 2 ปี

มาตรา ๑๐ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 

14. ข้อใดคือหน้าที่ของ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ก. การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

ข. การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

ค. เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปนี้

(๑) การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และการขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ

(๒) การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ

(๓) เรื่องที่รัฐมนตรีปรึกษา

15. ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลกระทำสิ่งใด

ก. นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

ข. ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ

ค. ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

(๒) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

(๓) นำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์

(๔) ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย

(๕) เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

(๖) ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำหรือทางบก

(๗) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งกล้วยไม้ น้ำผึ้ง ครั่ง ถ่านไม้ เปลือกไม้ หรือมูลค้างคาว

(๘) เก็บ หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ดอกไม้ ใบไม้ หรือผลไม้

(๙) นำยานพาหนะเข้าออกหรือขับขี่ยานพาหนะในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๐) นำอากาศยานขึ้นลงในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๑) นำหรือปล่อยปศุสัตว์เข้าไป

(๑๒) นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไป เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

(๑๓) เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑๔) ปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในที่ต่างๆ

(๑๕) นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำหนดไว้

(๑๖) ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง

(๑๗) ส่งเสียงอื้อฉาวหรือกระทำการอื่นอันเป็นการรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่คนหรือสัตว์

(๑๘) ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น

(๑๙) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิง

16. ห้าม มิ ให้บุคคลใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์ ถูกกล่าวไว้ในมมาตราใด

ก. มาตรา 20     ค. มาตรา 18

ข. มาตรา 13     ง. มาตรา 17

ตอบ ง. มาตรา 17

มาตรา ๑๗ ห้าม มิให้บุคคลใดกระทำให้หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย หรือไร้ประโยชน์

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการป่าไม้
นิติกร
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + MP3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
 ราคา 679 บาท
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้