ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบของภาค ก ของทุกหน่วยงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบของภาค ก ของทุกหน่วยงาน

อ้างอิง: หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด pong86 เมื่อเวลา(2017-05-01)
 วิชาความรู้ทั่วไป
1.       ภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มใช้ในประเทศไทยในปี  พ.ศ.  ใด 

ก.   2530                                                                       ข.  2532

ค.   2535                                                                       ง.   2538

ตอบ  ค.   

2.       บริษัทแห่งหนึ่งมีภาษีซื้อเดือน  ม.ค.  2553  จำนวน  20,500  บาท  ภาษีขาย  9,500  บาท  บริษัทเสีภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใด

ก.   11,000   บาท                                                        ข.  9,500  บาท

ค.   10,500  บาท                                                         ง.   ได้คืน  11,000  บาท

ตอบ  ง.    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน  จะเสียภาษีโดยวิธีการคำนวณ                      ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ  ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย  ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสืทธิได้รับภาษีคืน  (9,500 – 20,500  =  11,000  ดังนั้นบริษัทจึงมีสิทธิได้รับภาษี  11,000  บาท) 

3.       การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนหนึ่ง  ๆ  จะต้องชำระภาษีภายในเวลาใด 

ก.   ภายในวันที่  3  ของเดือนถัดไป                        ข.   ภายในวันที่  7  ของเดือนถัดไป

ค.   ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป                     ง.   ภายในวันที่  21  ของเดือนถัดไป

ตอบ  ค.    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  ต้องชำระภาษีภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป

4.       ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา 

ก.   1                                                                              ข.   2

ค.   3                                                                              ง.   4

ตอบ  ก.   อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันมีเพียง  2 อัตราเท่านั้น  คือ  อัตราร้องละ 7 และอัตราร้อยละ  0

5.       กิจการใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ก.   การขายไฟฟ้า                                                       ข.   การขายปุ๋ย

ค.   การขายน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง                         ง.  การขายกระดาษ                                                            

ตอบ  ข.  การขายปุ๋ย  เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  มาตรา  81

  

6.       ใบเพิ่มหนี้ใช้ในกรณีใด 

ก.   คำนวณราคาต่ำกว่าความเป็นจริง                     ข.   ส่งสินค้าไปน้อยกว่าความเป็นจริง

ค.   คุณภาพสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง  ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบ  ก.    “ใบเพิ่มหนี้”  จะออกได้เมื่อ 

1.        มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้ามีจำนวนมากกว่าที่ตกลงกัน  ทำให้คำนวณราคาสินค้าต่ำกว่าที่เป็นจริง

2.       มีการเพิ่มราคาค่าบริการ  เนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกัน  หรือคำนวณราคาผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง 

7.       ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบรายหนึ่ง  ขายสินค้าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วราคา  2,140  บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่าใด

ก.   293,000   บาท                                                      ข.   319,000  บาท

ค.   269,000  บาท                                                       ง.   343,000  บาท

ตอบ  ก.      วิธีการคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                       ราคาสินค้าที่ขาย  107  บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                           =      7     บาท

                      
ถ้าราคาสินค้าที่ขาย  2,140  จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม      =      บาท

                                                                                                                              =    140      บาท

8.       ใบลดหนี้ใช้ในกรณีใด 

ก.  คุณภาพของสินค้าสูงกว่าความเป็นจริง 

ข.  จำนวนที่ให้บริการน้อยกว่าที่ตกลงกัน 

ค.  จำนวนสินค้ามากกว่าที่ตกลงกัน 

ง.   ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบ   ข.     “ใบลดหนี้”  จะใช้ในกรณีที่มีการลดราคาสินค้าที่ขาย  เพราะคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง  หรือมีการลดราคาค่าบริการ  เนื่องจากการให้บริการผิด  ข้อกำหนดหรือบริการขาดจำนวนหรือได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง

9.       ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  “ของนำเข้าพร้อมกับตน”  หมายถึง 

ก.  ของใช้ส่วนตัวทุกชนิดได้แก่  เครื่องแต่งกาย  ยารักษาโรค  อาวุธปืน 

ข.  ของที่นำเข้าประเทศขณะที่ผู้นำเข้าเดินทางกลับจากต่างประเทศ 

ค.  ของที่เข้ามาก่อนผู้นำเข้ามาถึงประเทศไทย  1  เดือน  หรือของที่เข้ามายังประเทศไทย  หลังจากผู้นำเข้ามาถึงประเทศไทย  แล้ว  6  เดือน

ง.   ของที่ผู้นำเข้าได้แจ้งแก่ศุลกากรล่วงหน้าว่าจะมาถึงประเทศไทยภายในเวลา  6  เดือน

ตอบ   ค.     คำว่า  “นำเข้าพร้อมกับตน”  ให้หมายถึง  ของที่เข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน  1  เดือนก่อนที่ผู้นำข้าวของเข้ามาถึง  หรือไม่เกิน  6  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ผู้นำเข้ามาถึงแล้ว 

10.    “ความสำเร็จในการนำเข้า”  ทางเรือ  คือ 

ก.  เมื่อเรือมาถึงท่าทอดเรือภายนอกและเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปตรวจสอบสินค้าที่มากับเรือและ      ลงนามรับรอง 

ข.  เมื่อเปิดระวางเรือและขนสินค้าขึ้นท่าเรือเรียบร้อยแล้ว 

ค.  เมื่อสินค้านั้นเสียอากรขาเข้าเรียบร้อยแล้ว 

ง.   เมื่อผู้นำเข้าหรือตัวแทนมารับสินค้าที่ท่าเรือ 

ตอบ   ก.     โดยปกติความสำเร็จในการนำเข้าทางเรือให้นับตั้งแต่เวลาที่เรือซึ่งนำของเข้าได้ผ่านเขตท่าเข้ามาแล้ว  หรือถ้าไม่มีปัญหาการโต้แย้งกันก็ให้ถือว่าการนำเข้าสำเร็จ  นับตั้งแต่เวลาที่นายเรือได้รายงานเรือเข้า  หรือในทางปฏิบัติอาจจะถือว่าการนำเข้าสำเร็จตาม  (ก)  ก็ได้

11.    “ความสำเร็จในการนำออก”  ทางเรือเกิดขึ้นเมื่อใด 

ก.  เมื่อผู้ส่งออกปฏิบัติพิธีการศุลกากรและบรรทุกของลงเรือเรียบร้อยแล้ว 

ข.  เมื่อเรือบรรทุกสินค้าออกจากท่าเรือที่บรรทุกสินค้า 

ค.  เมื่อเรือสินค้าออกพ้นท่าเรือศุลกากรท่าสุดท้ายของราชอาณาจักรไทย 

ง.   เมื่อสินค้านั้นได้ถ่ายลำเรือจากเรือเล็กไปยังเรือเดินสมุทร 

ตอบ   ค.     การส่งออก  (ทางเรือ)  เป็นอันสำเร็จตั้งแต่ขณะที่เรือซึ่งส่งของออกได้ออกจากเขตท่า   ซึ่งได้ออกเรือเป็นขั้นที่สุด  (เขตท่าสุดท้าย)  เพื่อไปจากราชอาณาจักร

12.    “เวลาที่เกิดความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี”  สำหรับของที่นำเข้าคือเวลาใด 

ก.  เวลาที่เรือซึ่งนำสินค้าเข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของออกจากเรือ 

ข.  เวลาที่นำเข้าสำเร็จ 

ค.  เวลาที่ผู้นำเข้าต้องการไปรับสินค้า  ออกจากท่าเรือหรือท่าอากาศยาน 

ง.   ภายในระยะเวลาสองเดือนนับจากวันที่ผู้นำเข้าทราบว่าสินค้ามาถึงประเทศไทยแล้ว 

ตอบ   ข.     ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีสำหรับของที่นำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่นำของเข้าสำเร็จ  (เวลาที่เรือเข้ามาในเขตท่าที่ถ่ายออกจากเรือ)

13.    สินค้าที่ฝากไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนจะกลายเป็นของตกค้างเมื่อฝากสินค้าไว้นานเท่าไร 

ก.   สองเดือนกับสิบห้าวัน                                       ข.   หกเดือนกับสิบห้าวัน

ค.   หนึ่งปีกับเจ็ดวัน                                                  ง.   สองปีกับอีกห้าวัน 

ตอบ  ค.    ของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น  จะอนุญาตให้เก็บไว้ได้นานถึง  1   ปี  ถ้าหากเจ้าของสินค้ายังไม่นำของออกไป  ก็จะให้เวลาอีก  7  วัน  ถ้าพ้นกำหนด  7 วันแล้วยังไม่มานำของออก  ของนั้นก็ถือว่าเป็นของตกค้าง14.    สินค้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศและฝากไว้ในคลังฝากสินค้าทัณฑ์บนจะต้องเสียภาษีขาเข้าในอัตราใด 

ก.  อัตราภาษีในวันนำเข้าสำเร็จและต้องนำของออกไปทั้งหมด 

ข.  อัตราภาษีในวันที่นำของออกจากคลังสินค้าตามจำนวนที่นำออกไปแต่ละครั้ง 

ค.  จะต้องเสียภาษีขาเข้าตามราคา  C.I.F

ง.   จะต้องเสียภาษีขาเข้าตามราคา  F.O.B

ตอบ   ข.     การเสียภาษีขาเข้าสำหรับสิ่งของที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน  ให้ใช้อัตราอากร   ซึ่งเป็นที่อยู่ในวันที่ได้ขนออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

15.    การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ  จะต้องชำระภาษีอย่างไร 

ก.  ชำระค่าภาษีด้วยเงินสด 

ข.  ชำระค่าภาษีด้วยบัตรภาษี 

ค.  ชำระค่าภาษีด้วยเช็ค 

ง.   ข้อ  1  และ  2  ถูก

ตอบ   ง.     การชำระภาษีศุลกากรนั้นสามารถชำระด้วยเงินสด  เช็คของธนาคารแห่งประเทศไทย  เช็คที่ธนาคารค้ำประกัน  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  เช็คที่ธนาคารรับรองหลังเช็ค  หรือจะชำระเป็นบัตรภาษีก็ได้

16.      เมื่อศุลกากรได้สืบทราบว่าผู้นำเข้ารายใดเสียภาษีไว้ต่ำกว่าความเป็นจริง  โดยการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร  กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บภาษีที่ขาดไปภายในระยะเวลาเท่าไร 

ก.   สิบปี                                                                       ข.   สองปี

ค.   ห้าปี                                                                        ง.   สิบห้าปี 

ตอบ  ง.    การเรียกเก็บค่าภาษีเพิ่มในกรณีดังกล่าว  กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บอากรที่ขาด  โดยมีอายุความ  15  ปี

17.    เรือบรรทุกสินค้าเมื่อเข้ามายังเขตประเทศไทยจะต้องรายงานเรือเข้าเมื่อไร 

ก.  ก่อนเวลา  10,000  นาฬิกาของวันแรกที่เปิดทำการของกรมศุลกากร

ข.  ภายใน  24  ชั่วโมงนับจากเวลาที่เรือเข้าถึงท่า

ค.  เมื่อต้องการถ่ายสินค้าออกจากเรือ 

ง.   เมื่อเรือมาถึงท่าเรือในราชอาณาจักรแล้ว 

ตอบ   ข.    เรือทุกลำที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะบรรทุกสินค้าหรือมีแต่อับเฉา  นายเรือจะต้องยื่นรายงานเรือเข้าภายใน  24  ชั่วโมงนับแต่เรือมาถึงท่า

18.    ตามพระราชบัญญัติศุลกากร  มีข้อยกเว้นไม่ต้องรายงานเรือเข้า  คือเรือลำใด 

ก.  เรือที่ใช้ในราชการของรัฐบาลไทย 

ข.  เรือรบหลวงของรัฐบาลต่างประเทศ 

ค.  เรือรบหลวงของรัฐบาลไทย 

ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ   ง.     เรือตาม  (ก),  (ข)  และ  (ค)  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานเรือเข้า

19.    ของที่นำเข้าโดยยานพาหนะจากประเทศหนึ่งเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายพาหนะภายในราชอาณาจักรไทย  แล้วส่งของนั้นไปยังต่างประเทศ  คือของชนิดใด 

ก.   Transshipment  Cargo                                        ข.   Transit  Cargo

ค.   Over side  Cargo                                 ง.   Through  Cargo

ตอบ  ก.    Transshipment  Cargo  หรือของถ่ายลำเรือดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นของนำเข้าจึงไม่ต้องเสียภาษี

20.    สินค้าที่ขนผ่านดินแดนประเทศไทย  โดยข้างต้นและปลายทางของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย  คือ  สินค้าประเภทใด 

ก.   Transshipment  Cargo                                        ข.   Transit  Cargo

ค.   Over side  Cargo                                 ง.   Through  Cargo

ตอบ  ข.     “สินค้าผ่านแดน”  (Transit  Cargo)  หรือสินค้าผ่านประเทศเข้ามาทางบก  คือสินค้าที่ขนผ่านดินแดนประเทศไทย  ซึ่งต้นทางและปลายทางการขนส่งสินค้านั้นอยู่ภายนอกราชอาณาจักร 

 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
-แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความเข้าใจด้านภาษา
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา
- แนวข้อสอบเก่า ก.พ. 2553 และ 2554
- ข้อสอบ กพ. ที่ออกบ่อยๆ
- แนวข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ
- แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ 2 เล่ม + VCD 3 แผ่น  ราคา 999 บาท
VCD 10 แผ่น ติวสอบ กพ. ราคา 2,500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1.ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัสขอนแก่น
ชื่อบัญชี ร้านพงษ์ศักดิ์รวมสื่อ
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 674-2-04362-0
2.ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ขอนแก่น
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 260-5-63971-1
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com


รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG
1069|
alinfqfesm ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
minmuana ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
- ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์
- ข้อสอบเรื่องชลศาสตร์
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานราก
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ - แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
- การออกแบบต่อโครงสร้างเหล็ก


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ 2 เล่ม + VCD  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1.ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัสขอนแก่น
ชื่อบัญชี ร้านพงษ์ศักดิ์รวมสื่อ
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 674-2-04362-0
2.ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ขอนแก่น
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 260-5-63971-1
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สินค้าพร้อมส่ง
รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้