ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
woonsen24 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก เมื่อเวลา(2011-04-01)
1. ข้อสอบปรนัยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 1
และประมวลกฎหมายที่ดิน
2. ข้อสอบอัตนัยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 15
และประมวลกฎหมายที่ดิน
3. ข้อสอบปรนัยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 32
พ.ศ. 2497 และที่ออกตามความในประมวลกฎหมายที่ดิน
4. ข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 47
5. ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน 62
6. ข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา 71
7. ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 92
8. ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 103
ในส่วนที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาและชี้ประเด็นข้อสอบเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 106
2. ประมวลกฎหมายที่ดิน 109
3. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497
และออกตามความในประมวลกฎหมายที่ดิน เฉพาะส่วนสำคัญที่อาจออกข้อสอบได้
3.1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 142
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 147
3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 148
3.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 149
3.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 150
3.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 151
3.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 156
3.8 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 157
3.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 164
3.10 กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 165
3.11 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 166
3.12 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 167
3.13 กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 169
3.14 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๐) และฉบับอื่นๆ 170

เฉลยข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สอบวันอาทิตย์ ที่ 6 มี.ค. 54
1. มาตรา 71 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นำมาแสดงแล้ว ถ้าเห็นสมควรเชื่อถือก็ให้รับอายัดไว้มีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งรับอายัด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการอายัดสิ้นสุดลง และผู้นั้นจะขออายัดซ้ำในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้
2. พรบ.ให้ใช้ 1ธ.ค.2497 (ม.2ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ รกจ.วันที่30 พ.ย.2497เป็นวันประกาศฯ) / ป.ที่ดิน 1 ธ.ค.2497 เหมือนกัน
3.การเพิกถอนถอนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน หากเอกชนจัดที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว เพิกถอนโดย พรบ./ เพิกถอนกรณีอื่น ต้องกระทำโดย พรฎ.
4. การออกโฉนด หากมีการโต้แย้งสิทธิ จพนง.ต้องสอบสวนเปรียบเทียบ
5. การขายของ อธิบดี ใช้วิธี ขายทอดตลาด โดยการประกวดราคา
6. ออกใบแทนโฉนดกรณีไม่ต้องประกาศ เลขที่โฉนด ตำแหน่งที่ดิน ลายมือชื่อจพนง.ผู้ออกตราประจำตำแหน่ง
7. การพิมพ์คลาดเคลื่อนให้เป็นอำนาจของ จนง.ที่ดินหรือสาขา
8. นสล. ออกไว้ 3 ฉบับ ให้ สนง.ที่ดินจังหวัดหรือสาขา,ผู้รักษา,กรมที่ดิน
9. ค่าธรรมเนียมโอนบุพการี ผู้สืบสันดาน ร้อยละ 0.5
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
11.ข้อที่ไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ แผนที่ระวาง
12. การเพิกถอนถอนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน หากเอกชนจัดที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว เพิกถอนโดย พระราชบัญญัติ เพิกถอนกรณีอื่น ต้องกระทำโดย พระราชกฤษฏีกา
13.การออกโฉนด หากมีการดต้แย้งสิทธิ จพนง.ต้องสอบสวนเปรียบเทียบ
14. การประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดหรือพิสูจน์สอบสวน เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
15. มรกพระภิกษุ เป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนา
16.นายแดงยืนอยู่หน้านายดำ ดำเอามือปิดคอเสื้อ แดงแกะมือดำออก แล้วกระชากสร้อยคอไป กรณีนี้ นายแดงได้เอาไปซึ่งทรัพย์ของผุ้อื่นโดยทุจริต และ การที่นายแดงเอามือไปแกะมือนายดำ ถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายแก่นายแดงแล้ว ดังนั้นแดงจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์
17.กรณีไม่มีผุ้สืบสันดาน แต่มีบิดามารดา คู่สมรสได้รับมรดกกึ่งหนึ่งครับ ปพพ.1635
18.พรบ.ให้ใช้ ไปแจ้งการครอบครองภายใน 180 วัน ต่อนายอำเภอ นับแต่พรบ.ให้ใช้ ใช้บังคับ
19.การแจ้งรายชื่อพยานก่อนวันสืบพยานต้องไม่ตำกว่า 7 วัน
20. ใบจอง ห้ามโอน ภายใน 5 ปี
21. โฉนดที่ดิน ห้ามโอน ภายใน 10 ปี
22. ที่ดิน หมายถึง พื้นดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง
ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย
23. การอุทธรณ์ ที่เป็นประโยชน์ อุทธรณ์ภายใน 180 วัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sobtidsure@yahoo.com
ชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 242-2-82588-9 ธ.กสิกรไทย สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแก่น
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  
082-1245245 ดอกเตอร์ เก่ง

 
[ แก้ไขล่าสุดโดย sobtidsure เมื่อ 2011-06-30 11:49 ]
panomsuk ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
(ขอ)แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
asujikid ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
unchulee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนขอแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปฏิบัติการสรรพากรด้วยค่ะ
2503 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนขอแนวข้อสอบนักวิชาการปฏิบัติการที่ดินด้วยนะคะใครที่มีช่วยส่งให้หน่อยค่ะขอบคุณล่วงหน้า
piroon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอแนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฎิบัติการ ด้วยนะครับ  ขอบคุณมากครับ  piroon26@hotmail.com
onaka2 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยค่ะ  onaka2@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ
poch ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:ขอแนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
dao_bk ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยครับ ต้องการสอบมาก
milkyway ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอด้วยคะ ขอบคุณคะ danoowong@hotmail.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้